De donkere kamer van Damokles: Opdracht

Opdracht niveau 5 | Literaire kritiek

Indertijd was de kritiek verdeeld over de vraag of Dorbeck nu wel of niet werkelijk heeft bestaan. De recensenten waren dienaangaande in drie groepen te verdelen:

  • zij die van mening waren dat Dorbeck niet heeft bestaan;    
  • zij die van mening waren dat Dorbeck wel heeft bestaan;    
  • zij die van mening waren dat het niet valt uit te maken of Dorbeck wel of niet heeft bestaan en vinden dat dat er ook niet toe doet.
Titel De donkere kamer van Damokles
Niveau boek niveau 4
Opdracht niveau 5 | Literaire kritiek
Studielast 2 uur
Werkvorm drietal
Focus literaire kritiek
Je leert kritisch interpreteren.
Gemaakt door Marlies Schouwstra
Bron dbnl.org | René Marres, 'De twee betekenissen van 'Dorbeck bestaat (niet)' en 'Het onloochenbare bestaan van Dorbeck', in: Over de interpretatie van De donkere kamer van Damokles

Vraag 1


Lees de twee teksten van RenĂ© Marres (zie Bronnen). Verdeel de drie kritische posities onderling. Elk van jullie noteert (individueel) zoveel mogelijk argumenten die 'zijn/haar' positie ondersteunen.   


Vraag 2


Bespreek jullie bevindingen en probeer het eens te worden over wat volgens jullie de meest waarschijnlijke aanname is.   


Vraag 3


Schrijf nu (individueel) - uitgaande van de uitkomst van vraag 2 - een steekhoudende interpretatie van De donkere kamer van Damokles.